Mã CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Tổng
KL
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
Giao dịch NĐTNN
Giá 3 KL3 Giá 2 KL2 Giá 1 KL1 Giá khớp KL khớp +/- Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3 Mua Bán Room
Đang xử lý yêu cầu...