HOSE -  VN30 -  HNX -  HNX30 -  UPCOM -  THỎA THUẬN -  TỰ CHỌN -  CHỈ SỐ
  - 
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH - BẢNG GIÁ THỎA THUẬN TRỰC TUYẾN
VN-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
VN30:    
KLGD:    GTGD:  
HNX-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
HNX30:    
KLGD:    GTGD:  
UPCOM-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
Đơn vị Giá: 1000 VNĐ, KL: 1 CP
BẢNG GIÁ THỎA THUẬN HOSE
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng GTGD
Tổng    
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán
BẢNG GIÁ THỎA THUẬN HNX
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng GTGD Tổng KL Tổng GTGD
Tổng    
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán