HOSE -  VN30 -  HNX -  HNX30 -  UPCOM -  THỎA THUẬN -  TỰ CHỌN -  CHỈ SỐ
  -   - 
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH - BẢNG GIÁ TỰ CHỌN
VN-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
VN30:    
KLGD:    GTGD:  
HNX-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
HNX30:    
KLGD:    GTGD:  
UPCOM-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
Trần Sàn T.C Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TB NN Mua NN Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Mã Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TB NN Mua NN Bán
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3
Mã Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất TB NN Mua NN Bán
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3
Đang truy cập:   Đơn vị Giá: 1000 VNĐ, KL: 10 CP