HOSE -  VN30 -  HNX -  HNX30 -  UPCOM -  THỎA THUẬN -  TỰ CHỌN -  CHỈ SỐ
  - 
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH - BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN SGDCK TP.HCM
VN-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
VN30:    
KLGD:    GTGD:  
HNX-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
HNX30:    
KLGD:    GTGD:  
UPCOM-INDEX:    
KLGD:    GTGD:  
Trần Sàn T.C Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN Mua NN Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Trần Sàn T.C Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN Mua NN Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Trần Sàn T.C Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NN Mua NN Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Đang truy cập:   Đơn vị Giá: 1000 VNĐ, KL: 10 CP