vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Thông báo của Sở giao dịch Tp.Hồ Chí Minh về việc tổ chức giao dịch ngày 23/01/2018 (23/01/2018)

Căn cứ công văn số 133/SGDHCM-TV của Sở giao dịch CK Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 22/01/2018 về việc tổ chức giao dịch, Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Thành thông báo HOSE tạm ngừng giao dịch ngày 23/01/2018.

File đính kèm:
HOSE_CV_22.1.2018
HOSE