vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (12/04/2017)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13/04/2017 như sau:

File đính kèm:
BB_ĐHĐCĐ_2017
NQ_ĐHĐCĐ_2017
VTS