vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Hà Nội: Tập trung hoàn thành tiêu chí lên quận cho 5 huyện (26/12/2022)

Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tiếp tục tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì)…


  Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 17 về công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

  Cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố , Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

  Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố; quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động số 16 của Thành ủy...

  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì)…

  Theo Trường Phong

  Tiền Phong