vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

KBC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang (22/06/2022)

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang như sau:

Các tập tin đính kèm