vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nội bộ (23/05/2024)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nội bộ, theo quyết định số 03/NQ-HĐQT/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành, ông Nguyễn Văn Trung được bầu thay bà Hồ Trần Ngọc ANh trở thành thành viên Ban Kiểm soát nội bộ công ty kể từ ngày 23/05/2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghi quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT/2024 ngày 23/05/2024 của Công ty cổ phần Chúng khoán Việt Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

-             Ông Nguyễn Văn Trung

-             Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

-             Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ

-             Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm

-             Bà Hồ Trần Ngọc Anh

-             Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ

-             Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân

-             Ngày bt đầu có hiệu lực: 23/05/2024

VTS