vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Thay đổi quyền sở hữu cổ phần CTCP Chứng khoán Việt Thành (10/06/2019)

Căn cứ Quyết định số 394/QD-UBCK ngày 24/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty như sau:

Họ và tên

Thông tin về tỷ lệ nắm giữ

Trước chuyển nhượng

Sau chuyển nhượng

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ nắm giữ

Bên chuyển nhượng

Nguyễn Ngọc Tranh

762,000

5.08

381,000

2.54

Mai Thanh Trường

1,540,000

10.27

770,000

5.13

Hồ Trần Ngọc Anh

1,090,000

7.27

545,000

3.63

Bên nhận chuyển nhượng

Nguyễn Thị Cẩm Viên

6,640,000

44.27

8,336,000

55.57

VTS