vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế (21/05/2024)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành nhận được quyết định 1478/QĐ-CT xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chi cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

CTCP Chứng khoán Việt Thành công bố thông tin về việc xử phạm hành chính về thuế của Công ty như sau:

Ngày 20/05/2024 Công ty nhận được Quyết định số 1478/QĐ-CT của Tổng Cục thuế - Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử phạt hành chính vi phạm về thuế đối với CTCP Chứng khoán Việt Thành với nội dung xử phạt như sau:

  1. Mức phạt: 37.950.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này.
VTS