vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Lưu ý việc việc thực hiện giao dịch vừa mua, vừa bán của Khánh hàng (30/12/2016)

Căn cứ Công văn số 1886/SGDHCM-PC của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 29/12/2016, VTS xin lưu ý với Quý Khách hàng không được phép đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, bao gồm cả các trường hợp sử dụng các tài khoản giao dịch mở tại các công ty chứng khoán khác nhau để thực hiện giao dịch vừa mua, vừa bán nêu trên.
Các trường họp vi phạm sẽ được báo cáo lên UBCKNN để xử lý nghiêm theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng). 

Chi tiết tại file đính kèm:
CV_1886/SGDHCM-PC
VTS