vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam cho năm tài chính 2019 (13/05/2019)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) công bố hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2019.

File đính kèm:
089_CBTT HDKT_2019
VTS