vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2021 (17/05/2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2021.

VTS