vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019 (13/05/2019)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS) CBTT ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm 2019

File đính kèm:
089_CBTT HDKT_2019
VTS