vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Biểu mẫu phục vụ đợt chào mua công khai cổ phiếu NBB (24/04/2023)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố biểu mẫu các tài liệu phục vụ cho hoạt động chào mua công khai cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Hạ tầng Xây dựng CII

Tải file đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn:

Bảng hướng dẫn CMCK cho NDT đăng ký bán
Giấy đăng ký bán
Giấy hủy bán đợt CMCK

VTS