vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

Áp dụng quy chế Giao dịch Chứng khoán niêm yết mới trên HSX và HNX (09/09/2016)

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của thị trường và để phù hợp với Thông tư số 203/2015/TT-BTC Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, kể từ ngày 12/09/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) áp dụng quy chế giao dịch mới.

Hiện tại, VTS đã cập nhật các thay đổi đáp ứng theo quy chế mới của HOSE và HNX.
Chi tiết Quy chế mới như sau:
QCGDCKNY_HSX
Cacthaydoichinh_HOSE
QCGDCKNY_HNX
VTS