vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

PPE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Đức (09/09/2020)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đức
- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.100 CP (tỷ lệ 9,36%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 92.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 279.900 CP (tỷ lệ 14%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/09/2020.


HNX