vi-VN  English (United States)   日本語 (日本)

PGN: Trần Đặng Công - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 450.000 CP (08/09/2020)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đặng Công
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PGN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.609.000 CP (tỷ lệ 48,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/10/2020.

HNX